کفالت و فیش حقوقی ضامن کارمندرسمی جهت دادسرا و دادگاه تمام استان تهران