نیازمند به ضامن کسر از حقوق کارمندی برای وام ازدواج